تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان

تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان

با توجه به تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان که توسط کارگروه دانش بنیان در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۲ مصوب گردید، معیارهای ارزیابی شرکت ها و کالاها و خدمات دانش بنیان تغییر کرده و دسته بندی این شرکت ها تغییر کرد و از شرکت نوپا، تولیدی و صنعتی به نوپای نوع یک و نوع دو و تولیدی نوع یک و نوع دو تبدیل شد.

لازم به ذکر است  که شرکت های نوپا و تولیدی نوع دو از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. با توجه تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان ، دو فهرست برای کالاها و خدمات دانش بنیان در نظر گرفته شده است که با توجه به سطح فناوری محصولات مشخص گردیده است.

تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت و موسسات دانش بنیان

معیارهای ارزیابی شرکت ها و کالاها و خدمات دانش بنیان

معیارهای ارزیابی شرکت ها و کالاها و خدمات دانش بنیان در ذیل آورده شده است:

کالاها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده (۱) را داشته باشد. همچنین شرکت‌های متقاضی نیز باید معیارهای یکی از مواد (۳) تا (۶) را احراز نمایند.

معیارهای ارزیابی شرکت ها و کالاها و خدمات دانش بنیان

ماده ۱- معیارهای کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید

۱-۱- سطح فناوری:کالاهاو خدمات باید در حوزه فناوری­های بالا یا متوسط به بالا باشند به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی یا دانش فنی فرآیند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

۱- به سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.

۲- نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه، توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.

۳- منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده‌ای در محصول، شده باشد.

تبصره ۱– با توجه به میزان پیچیدگی دانش فنی، کالا یا خدمت حائز معیارهای بند ۱-۱، مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱ یا سطح ۲، در نظر گرفته می­شوند.

تبصره ۲-خدمات زیر، بعنوان خدمات دارای معیار بند ۱-۱، پذیرفته می­شود:

الف- خدمات فنی در زمینه «دانش ‌فنیو طراحی» بر روی «کالا یا خدمت حائز معیارهای بند ۱-۱»

ب- خدمات جانبی «نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با «کالا یا خدمت حائز معیارهای ماده ۱ و ساخته شده توسط شرکت متقاضی»

ج- خدمات ارایه شده با استفاده از «تجهیزات یا فرآیندهای در سطح «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱»، حائز معیارهای ماده ۱و ساخته شده توسط شرکت متقاضی»

۱-۲- مرحله تولید: کالاهای ارایه شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی)‌ ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.

۱-۳- طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه: شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت­های تحقیق و توسعه مطابق با پیوست (۱)، حداقل در یکی از موارد زیر انجام داده باشد:

الف- طراحی زیرسیستم اصلی کالا و خدمت

ب- طراحی یکپارچه‌سازی کالا و خدمت

ج- طراحی فرآیند (یا تجهیزات) تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند (یا تجهیزات) تولید

معیارهای شرکت‌های دانش‌بنیان

ماده ۲- معیارهای شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های‌ دانش‌بنیان موضوع این آئین‌نامه شامل چهار دسته زیر بوده و براساس دارا بودن معیارهای مواد (۳) تا (۶)، مورد تایید قرار می­گیرند؛

الف- نوپا نوع ۱

ب- نوپا نوع ۲

ج- تولیدی نوع ۱

د- تولیدی نوع ۲ (صنعتی

شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا نوع 1»

ماده ۳- شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا نوع ۱»

شرکت­های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که «کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید» مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱» را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱)، ساخته و ارایه نمایند، بصورت شرکت «نوپا نوع ۱» تایید می­شوند.

ماده ۴- شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا نوع ۲»

شرکت­های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که «کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید» مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۲» را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱)، ساخته و ارایه نمایند، بصورت شرکت «نوپا نوع ۲» تایید می­شوند.

ماده ۵- شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع ۱»

حداقل (۵۰) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است)، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانش‌بنیان مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱» و حائز همه معیارهای ماده (۱)، باشد.

ماده ۶- شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع ۲» (صنعتی)

با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و رسوخ فناوری­های برتر در شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های متقاضی که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد هستند، با دارا بودن یکی از شرایط بندهای ۶-۱ یا ۶-۲، بصورت شرکت «تولیدی نوع ۲»، تایید می­شوند:

۶-۱– شرکت، «کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱» را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱)، ساخته و ارایه نماید.

۶-۲- حداقل (۵۰) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است)، از محل فروشیک یا هر دو مورد زیر باشد:

الف- فروشکالاها یا خدمات حائز معیارهای ماده (۱) و مندرج در «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح۲»

ب- درآمد ناشی از پروژه­های «مهندسی، پیمانکاری و ساخت» (EPC) مشروط به اینکه، حداقل (۱۰) درصد از قیمت قراردادهای پروژهناشی از بخش‌های حائز همه معیارهای ماده (۱) باشد.

ماده ۷- شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع ۲» (صنعتی) و «نوپا نوع ۲»، مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشند.

ماده ۸-  ضوابط اجرایی

۸-۱- شرکت ­ها با ارایه خدمات تجاری‌سازی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان، صرفا می‌توانند بصورت شرکت «تولیدی نوع ۲» تایید شوند. همچنین شرکت­ های ارایه دهنده خدمات شتابدهی کسب و کار مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان و بدون نیاز به اسناد فروش، می­توانند بصورت شرکت «نوپا نوع ۲» یا «تولیدی نوع ۲» تایید شوند.

۸-۲– تاییدیه دانش‌بنیان شرکت ­ها برای استفاده از مزایای قانون، به مدت (۲) سال بوده و تمدید این زمان، منوط به ارزیابی و تایید مجدد شرکت، است.

تبصره– تاییدیه دانش‌بنیان شرکت‌هایی که قبلا تایید شده­اند، تا زمان مشخص شدن نتیجه ارزیابی مجدد تمدید شده و همچنان می‌توانند از مزایای قانون استفاده کنند.

۸-۳- دبیرخانه کارگروه می­تواند شرکت‌های تایید شده را بر مبنای معیارهای این آئین‌نامه و سایر مصوبات کارگروه، بصورت دوره­ای در کمتر از زمان (۲) سال، مورد ارزیابی قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، اقدامات لازم برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت‌ها را به عمل آورد.

۸-۴- درصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئین‌نامه در هر زمان، آن شرکت امکان استفاده از تسهیلات مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می­تواند اقدامات لازم را برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت‌هایی که دارای معیارهای این آئین‌نامه نباشند، به عمل آورد.

ادامه ضوابط اجرایی

۸-۵- پرونده شرکت‌هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (در زمینه تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و …)، طبق دستورالعمل پیوست (۲) بررسی خواهد شد.

۸-۶- حمایت‌های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان حائز همه معیارهای ماده (۱) خواهد بود.

۸-۷- شرکت‌های تایید شده، جهت استفاده از هر یک از حمایت‌ها و تسهیلات مد نظر قانون، باید معیارهای خاص مورد نظر برای آن نوع حمایت‌ها و تسهیلات را نیز احراز نمایند.

۸-۸-حمایت‌هایی که به هر دسته از شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

۸-۹- در صورت هرگونه تخلف شرکت در استفاده از حمایت‌های قانون برای مقاصد دیگر، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایت‌ها، مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۱۱) قانون نیز می‌باشد.

۸-۱۰- پس از ورود اطلاعات توسط شرکت‌های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه کارگروه برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه ارجاع می‌شود.

۸-۱۱- به منظور افزایش صحت ارزیابی، دبیرخانه کارگروه می­تواند شرکت‌هایی را که دارای اسناد مالی صوری، مخدوش یا نظام حسابداری غیر شفاف هستند یا امکان تفکیک فروش محصولات آن‌ها وجود ندارد، با توجه به عدم شفافیت و میزان مخدوش بودن اسناد مالی یا حجم درآمد ­آن­ها، مردود و یا حداکثر به صورت «تولیدی نوع ۲» تایید نماید.

تعهدنامه دارا بودن نظام­ نامه مالی

۸-۱۲- شرکت‌های متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا بودن نظام­ نامه مالی، مصوب در هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت یا موسسه، می­باشند.

۸-۱۳- صورت‌های مالی شرکت‌های متقاضی، حسب مورد (بر مبنای مصوبه دبیرخانه کارگروه) باید به تأیید حسابرسان رسمی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد.

۸-۱۴- پرونده شرکت‌هایی که برخی از معیارهای این آئین‌نامه را احراز نمی‌کنند در موارد خاص به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۸-۱۵- دبیرخانه کارگروه می‌­تواند براساس بند ۱-۱ ماده (۱)، «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۱» و «فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح ۲» را اصلاح و به روز رسانی نماید.

۸-۱۶– شرکت­های متقاضی که نسبت به نتیجه ارزیابی کارگزار، اعتراض دارند، لازم است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات لازم را به منظور بررسی، به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

این آئین‌نامه در (۸) ماده و (۳) تبصره در جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۹۶ کارگروه به تصویب رسید و جایگزین آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در مصوبات کارگروه مورخ۲۳/۰۵/۹۵، مورخ ۲۲/۱۲/۹۴، مورخ ۱۶/۱۱/۹۳، مورخ ۱۷/۱۲/۹۲، مورخ ۲۱/۱۲/۹۱و «شیوه‌نامه معیارهای کالاها/خدمات دانش‌بنیان برای بررسی کالاها/خدمات در کارگزاران ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» مصوبه کارگروه مورخ ۳۱/۳/۹۳ و سایر مصوبات مغایر با این آئین‌نامه در کارگروه، می‌شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت شبکه دانش بنیان ایران تماس بگیرید.

شماره تماس: ۲۶۴۲۳۸۲۵

۱/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.