جداسازی سلول های توموری

جداسازی سلول های سرطانی

شناسایی و جداسازی تمام سلول های توموری و سرطانی به کمک محصولی دانش بنیان در داخل کشور توسط محققان ایرانی امکان پذیر شد.

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی آسان به سلول سرطانی در خون بیمار، قیمت پایین، مکانیزم تشخیص آسان و راحت سلول های سرطانی و استفاده از چندین آنتی بادی در یک سوزن از ویژگی‌ های این محصول ایران ساخت است.

اسم آن «کیت» است و شامل سر سوزن پزشکی عامل دار شده با آنتی بادی یا پادتن است. همچنین در آن ابزاری جدید که بتواند چندین مارکر سطحی سلول را شناسایی و تمام سلول های سرطانی را با مارکرهای مختلف جداسازی کند، ارائه می شود.

یک مزیت این روش نسبت به مکانیزم های دیگر روش تشخیص بسیار ساده آن است که با کمترین تجهیزات و فقط با یک میکروسکوپ ساده نوری قادر است سلول های مورد نظر را شناسایی و شمارش کند.

شناسایی و جداسازی سلول های توموری

مبارزه با سرطان

بـرآورد تقاضـای بالقـوه اسـتفاده از ایـن فنـاوری در کشـور بیش از ۶۰۰۰ تسـت در سـال ۱۴۰۰ اسـت کــه ایــن تعــداد در ســال ۱۴۰۹ بــه ۱۲۰۰۰۰ عــدد تســت می رسد. بــا احتساب ۲۰ درصــد سهم دســتگاه های موجــود در ایــران، تقاضــای بالقــوه ایــن دســتگاه در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۹ بــه ترتیــب ۱۲۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ عـدد تسـت بـرآورد شـده اسـت. ظرفیـت اسمی محصـول ۱۲۰۰۰ ویال/تسـت در سال اسـت که با این اقدام حرکت برای تامین نیاز کشور آغاز شده است.

محققان استارتاپ زیست فناوری سرطان با همگرایی فناوری این محصول را تولید کردند. آن ها برای نشاندن نانــوذرات روی سوزن‌ ها و عامل دار کــردن آنــان بــا آنتی بادی از فناوری نانو و زیست فناوری استفاده کردند کــه از جملــه مصادیــق همگرایــی فناورانــه هسـتند. مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از این کسب و کار نوپا حمایت کرد تا زمینه برای توسعه بازار محصول فراهم شود.

شاید این مطلب هم مناسبتان باشد:   درمان سرطان مغز

 

لطفا امتیاز خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.