شرط لازم برای ایجاد شرکت دانش بنیان، اقدام به دریافت تاییدیه دانش بنیان از طرف شرکت می
اردیبهشت 16, 1398
معاونت علمی، شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان را در چند مرحله مورد ارزیابی قرار می
اردیبهشت 20, 1396
شرکت های دانش بنیان چهار دسته کلی دارند که میزان مزایا و حمایت هایشان با توجه به آن مشخص می
مهر 3, 1395