صدور ضمانت نامه شرکت دانش بنیان

 

ضمانت نامه شرکت دانش بنیان

ضمانت نامه تعهدی است که ارائه دهنده خدمات و یا فروشنده در مقابل محصول یا خدماتی که ارائه می‌کند، و طبق آن در صورت نقض ادعای خود، حاضر به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت خواهد شد. نقض عهد زمانی اتفاق می‌افتد که این تعهد به نحوی اجرا نشود، یعنی کالا/خدمت نقصی داشته باشد یا مطابق میل یا انتظار مشتری نباشد.
صندوق نوآوری و شکوفایی به جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، اقدام به ارائه ضمانت نامه دانش بنیان و صدور ضمانت نامه شرکت دانش بنیان نموده است.

ضمانت نامه شرکت دانش بنیان

 


 

 


 

۱/ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

کارفرمایان جهت واگذاری پروژه‌ها به
اشخاص دیگر، اقدام به برگزاری مناقصه می‌نمایند و برای حصول اطمینان از انجام
تعهدات شرکت کنندگان در منافصه، ضمانت نامه شرکت در مناقصه را از پیمانکار دریافت
می‌نمایند.
این ضمانت نامه به ذینفع (کارفرما)
اختیار می‌دهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و موجب
ورود خسارت گردد، وجه ضمانت نامه را از سازمان ضامن دریافت نماید.

۲/ ضمانت‌ نامه شرکت در مزایده

چنانچه م‍وسسه یا سازمانی قصد فروش کالا و خدمات یا اموال را به بالاترین قیمت داشته باشد، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برای اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مزایده، ضمانت نامه شرکت در مزایده اخذ می‌نماید.
این ضمانت نامه به ذینفع اختیار می‌دهد در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید و موجب ورود خسارت گردد، وجه ضمانت نامه را از سازمان ضامن دریافت نماید.

 

۳/ ضمانت نامه حسن انجام کار

از نظر ماهیتی می‌توان ضمانتنامه حسن انجام کار (GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت کارفرما در حالتی که پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می‌نماید.
مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار معمولاً درصدی از مبلغ قرارداد منعقده می‌باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می‌شود که معمولاً ً بین ۵ تا ۱۰ درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می‌تواند افزایش یابد.

۴/ ضمانت نامه پیش پرداخت

در بعضی قراردادها،‌ فروشنده یا پیمانکار به منظور تأمین نقدینگی لازم جهت انجام پروژه در ابتدای کار، درصدی از ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد را به صورت پیش پرداخت از کارفرما یا خریدار طلب می‌نماید.
کارفرما برای حصول اطمینان از اینکه در مقابل وجه پرداخت شده، کالا یا خدمات ارائه خواهد شد و یا وجه پیش پرداخت مسترد خواهد گردید، ‌از فروشنده یا پیمانکار، تقاضای ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت خواهد نمود.
این ضمانت نامه به ذینفع اختیار می‌دهد در صورتیکه پیمانکار به تعهدات خود عمل ننماید و از انجام پروژه باز ماند و مبلغی جهت استرداد پیش پرداخت نداشت، وجه ضمانت نامه را از سازمان ضامن دریافت نماید.

 

۵/ ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولاً در
قراردادهای ساخت یا پروژه‌ای، مبالغی بعنوان پرداخت‌های میانی انجام می‌شود،
اینگونه پرداخت‌ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می‌کند که قسمتی از پروژه به
اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می‌گیرد. این پرداخت‌های
میانی پیمانکار را قادر می‌سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه
در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را به عنوان
حسن انجام کار (که معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد است) با توجه به حجم پروژه نزد خود
نگه می‌دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و
انجام صحیح عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را به پیمانکار پرداخت نماید. کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می‌کنند
که این مبالغ کسر شده که به کسور  وجه الضمان
معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت
عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه
الضمان می‌تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید
مورد مطالبه قرار گیرد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

 

ضمانت نامه تعهد پرداخت

۶/ ضمانت نامه تعهد پرداخت

یک ضمانتنامه می‌تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره، قراردادهای ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می‌توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتبار اسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می‌شود که دیگر طرف‌های درگیر در اعتبار اسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند، در حالیکه ذینفع یک ضمانت نامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به مرجع صدور ضمانت نامه می‌تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.

۷/ ضمانت نامه گمرکی

این نوع ضمانتنامه
زمانی کاربرد پیدا می‌کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین
المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات
خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند
مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می‌نماید. گمرک
کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا
اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می‌تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه
قرار دهد.

 


 

فرآیند اعطای ضمانت نامه

همانطور که پیش از این بیان شد، شرکت‌ها و افرادی که خواهان دریافت صدور ضمانت نامه شرکت دانش بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشند، باید در قالب شرکت‌های دانش بنیان اقدام نمایند.
برای ثبت درخواست خود کافیست نامه‌ای را به عنوان شرح درخواست خود به صندوق نوآوری و شکوفایی فکس نمایید و با شماره تلفن ۴۲۱۷۰۰۰۰ تماس حاصل نمایید و فکس درخواست خود را اعلام نمایید تا موضوع در آن نهاد پیگیری شود.
برای اعطای ضمانت نامه ارزیابی در ابعاد مالی و فنی صورت می‌گیرد و با توجه به استنباط از موضوع قرارداد و سرفصل‌های کاری، ریسک پروژه مشخص می‌گردد و بر اساس آن وثایقی بابت ارائه ضمانت نامه دریافت می‌گردد.

فرآیند اعطای ضمانت نامه دانش بنیان

 


 

 مزیت دریافت ضمانت نامه از صندوق نوآوری و شکوفایی
مزیت دریافت ضمانت نامه از صندوق نوآوری و شکوفایی

سازمان ضامن، در قبال صدور ضمانت نامه شرکت دانش بنیان خود، وثیقه و یا درصدی از مبلغ ضمانت نامه پول نقد دریافت می‌کنند و ضمانت نامه را در وجه متقاضی آن صادر می‌نمایند. ولی صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به سیاست‌های خود در راستای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، سعی بر آن دارد تا مبالغ کمتری را به عنوان پول نقد از متقاضی دریافت نماید و بیشتر موارد را با وثایق تأمین نماید. این صندوق همچنین سعی دارد تا با توجه به ریسک کار، در بیشتر موارد از چک و سفته برای ارائه ضمانت نامه بپذیرد و همچنین ضمانت نامه آنان برای تمامی مراجع رسمی در کشور مورد تأیید می‌باشد.

 


 

آمار مقایسه ای صدور ضمانت نامه

  • مبلغ ضمانت نامه صادر شده در یک سال اخیر بیش از ۱۷ برابر کل عملکرد گذشته صندوق نوآوری است.
  • تعداد ضمانت نامه های صادر شده در سال ۹۸ بالغ بر ۶۴۰ عدد است، این در حالی است که در سال ۹۷، ۵۶ عدد ضمانت نامه صادر شده بود.
  • صدور ضمانت نامه از طریق شبکه بانکی و مورد پذیرش کلیه کارفرمایان، با ایجاد شرایط ترجیحی برای شرکت ها انجام شده است.
  • فرایندهای کاری مربوط، بازنگری شده و میانگین زمان صدور ضمانت نامه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.

 

لطفا امتیاز خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.