صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری

درباره ما

معرفی صندوق

شرکت صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان بر اساس مفاد ماده 100 برنامه سوم توسعه و تاکید مجدد در ماده 45 برنامه چهارم توسعه و در چارچوب آئین نامه و اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران، در اواخر سال 1383 و اوائل سال 1384، پس از تشکیل جلسات متعدد و پذیره نویسی لازم، بنیان گذاری شد، به طوری که اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسین در 84/02/28 تشکیل و اعضاء محترم هیات مدیره انتخاب و متعاقب آن در 18/04/84 خط مشی و سیاست‌ها و اختیارات هیات مدیره، تصویب و با انتخاب مدیر عامل صندوق، ثبت شرکت مذکور در نیمه دوم مهر ماه 1384 در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان، تحت شماره 25662 انجام و پس از تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها و قراردادهای اجرائی، کار رسمی صندوق از اوائل سال 1385 آغاز گردید.
سرمایه ثبتی صندوق در حال حاضر معادل 000/000/000/12 ریال تمام پرداخت شده و ترکیب سهامداران با 49% متعلق به دولت و سازمان‌های دولتی و 51% متعلق به 80 سهامدار از بخش خصوصی می‌باشد.

news1394129_sandoogh

اعضاء هیات مدیره

دکتر مهدی کشمیری، ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مهندس حسین فخاری: نماینده شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
مهندس احمد دادوند: نماینده شرکت تکادو
مهندس محمود بهادران: نماینده مجتمع قائم رضا
دکتر کامران صفوی: نماینده دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

اساسنامه

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان (سهامی خاص)
شماره ثبت:25662


اساسنامه شرکت صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان
فصل اول: کلیات
ماده 1:
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان – که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود – دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است وبا رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.
ماده 2:
سرمایه اولیه صندوق 000/000/000/8 ریال است که 25/31% آن به میزان 000/000/500/2 ریال آن توسط دولت و بقیه توسط سایر سهامداران تأمین شده است. سهامداران کمتر از سه نفر نباشند.
ماده 3:
صندوق از فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی اجرا می‌شود حمایت می‌کند.
ماده 4:
منابع مالی صندوق عبارت است از:

 1. کمک بلاعوض یامشارکت دولت.
 2. سرمایه گذاری بانکها ووام و تسهیلات مؤسسات مالی و اعتباری.
 3. سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکل‌های صنفی و پژوهشگران منفرد.
 4. سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (5) این اساسنامه.
 5. اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی.

فصل دوم: موضوع فعالیت و ارکان صندوق
ماده 5:
موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

 1. اعطای وام وتسهیلات به:
  • الف. اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی پژوهشهای کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری.
  • ب. اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری پ. اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید.
 2. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
 3. تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد ووصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها.
 4. صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتنا مه‌های لازم از محقق.

تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته‌های علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روش‌ها و کاربردهای نوین گردد.
ماده 6:
ارکان صندوق به شرح زیر است:

 1. مجامع عمومی
 2. هیات مدیره
 3. مدیر عامل
 4. بازرسان

ماده 7:
مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.
ماده 8:
وظایف و اختیارات مجامع عمومی عبارت است از:

 1. تعیین خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.
 2. رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
 3. اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهادافزایش سرمایه صندوق.
 4. انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره.
 5. انتخاب سالیانه بازرسان بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
 6. تعیین حق حضوروپاداش هیات مدیره وحق الزحمه بازرسان بارعایت مقررات مربوطه به پیشنهاد هیئت مدیره.
 7. اتخاذتصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یامشکوک الوصول صندوق.
 8. بررسی واتخاذتصمیم نسبت به پیشنهادات هیات مدیره.
 9. تصویب وتغییرواصلاح یاانحلال وتصفیه صندوق.

ماده 9:
مجمع عمومی عادی صندوق حداقل سالی یک بار در چهار ماهه اول هر سال جهت بررسی وتصویب صورت‌های مالی به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل و باذکر تاریخ، محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارک مربوط تشکیل می‌شود.
تبصره: در صورت لزوم مجمع عمومی عادی به دعوت هیات مدیره یا بازرسان به صورت فوق العاده تشکیل می‌شود.
ماده 10:
مجمع عمومی عادی در مرحله نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در مرحله دوم که بین ده (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود. با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می‌یابد.
ماده 11:
تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی عادی و فوق العاده به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 12:
هیات مدیره صندوق دارای پنج عضو است که از بین صاحبان سهام توسط مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند.
تبصره 1: در صورت مشارکت دولت در صندوق با سهام بیشتر از (20) درصد نماینده دولت در مجمع عمومی عضوثابت هیات مدیره خواهد بود.
تبصره 2: درپایان دوره و تا انتخاب اعضاء جدید، اعضاء قبلی هیات مدیره عهده دار وظایف ذیربط خواهند بود.
ماده 13:
جلسات هیات مدیره بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌شود که با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.
تبصره:
نظربه اینکه بیش از 20% سرمایه توسط دولت تأمین شده به استناداساسنامه شماره 6277/ت 24721 ه مورخ 81/12/28 نماینده دولت عضودائم هیات مدیره خواهدبود.
ماده 14:
وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

 1. اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجامع عمومی.
 2. تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 3. تهیه، تنظیم وتصویب آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق.
 4. تهیه، تدوین وتصویب دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت جاری صندوق.
 5. تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق.
 6. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
 7. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارائیهای صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.
 8. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد صلح و سازش، ارجاع به داوری و استرداد دعوا در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.
 9. اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
 10. سایر اختیارات و وظایفی که از سوی مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض شود.
 11. بررسی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل.
 12. بررسی وتصویب بودجه سالیانه.
 13. پیشنهادمیزان حق حضوروپاداش هیات مدیره وحق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
 14. تعیین حقوق ومزایای مدیرعامل صندوق.

ماده 15:
هیات مدیره از بین اعضاء هیات مدیره یا خارج از آنها، یک نفر را به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 16:
وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

  1. انجام امور استخدامی: ترفیعات، نقل و انتقالات و مدیریت نیروی انسانی صندوق طبق مقررات، آئین نامه‌های استخدامی و مصوبات هیات مدیره.
  2. اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیات مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.

آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، شهرک علمی وتحقیقاتی تلفن:5-2683434

 1. امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات.
 2. کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی با دو امضاء، یکی امضای ثابت مدیر عامل و دیگری امضای متغیر رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
 3. انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌های دولتی و مراجع قانونی و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری برای دفاع از منابع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
 4. تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیات مدیره.

ماده 17:
صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل صندوق را عهده دار باشند.
ماده 18:
وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.
فصل سوم: سایر مقررات
ماده 19:
سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه خواهد بود.
ماده 20:
سود خالص صندوق در هر سال پس از طی مراحل قانونی بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی به حساب سرمایه یا حساب سرمایه گذاران منظور می‌شود (با رعایت مقررات قانون تجارت)
ماده 21:
هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و تأسیس نمایندگی، انحلال و تصفیه به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 22:
صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و اساسنامه مصوب هیات وزیران به شماره 62724/ت 24721 ه مورخ 81/12/28 و آیین نامه هیات وزیران به شماره 35675/ت 24721 ه مورخ 81/12/28 و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

tm-jsp

منابع مالی

 • مشارکت دولت
 • سرمایه گذاری بانکها و وام و تسهیلات مؤسسات مالی و اعتباری
 • سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکل‌های صنفی و پژوهشگران منفرد
 • سود حاصل ازعملیات موضوع فعالیت صندوق
 • اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در امر پژوهش و فناوری

اهداف

اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت:
• اجرای طرحهای پژوهشی و پژوهشهای کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری
• اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری
• تدوین داتش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید
• تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
• تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، درازاء درصد مشخصی از کل رقم قرارداد.
• صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوطه برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت نامه‌های لازم
توجه: طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته‌های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشهاو کاربردهای نوین گردد.

تسهیلات

تسهیلات عادی

ثابت

اولویت‌ها

 • طرح‌های نیمه صنعتی.
 • متقاضیان حقوقی.
 • سهامداران صندوق و زیر مجموعه‌های آنان.

ضوابط

 • حداکثر طول دوران بازپرداخت:18 ماه
 • حداکثر دوره اجرا و تنفس طرح: 12 ماه
 • حداکثر میزان اعطای تسهیلات به طرح و پروژه تا 50% کل سرمایه مورد نیاز.
 • (حداکثر هفتصد و پنجاه میلیون ریال).

سرمایه در گردش

اولویت‌ها

 • طرح‌های نیمه صنعتی.
 • متقاضیان حقوقی.
 • سهامداران صندوق و زیر مجموعه‌های آنان.

ضوابط

 • حداکثر دوره اجرا و تنفس: 4 ماه
 • حداکثر طول دوران بازپرداخت:12 ماه
 • حداکثر میزان اعطای تسهیلات به طرح و پروژه:250 میلیون ریال.
 • درصد سود تسهیلات پرداختی: 18%

مشارکت در سرمایه گذاری ریسک پذیر

اولویت‌ها

 • طرح‌های نیمه صنعتی.
 • متقاضیان حقوقی.
 • سهامداران صندوق و زیر مجموعه‌های آنان.

ضوابط

 • حداکثر طول دوران بازپرداخت:18 ماه
 • حداکثر دوره اجرای طرح: 18 ماه
 • حداکثر دوره تنفس: 6 ماه (پس از اجرا)
 • اعطای یک از دو نوع تسهیلات به متقاضیان.
 • اعطای تسهیلات به سهامداران بدون سهام تعهدی.
 • مشارکت در سرمایه گذاری ریسک پذیر مشمول طرح‌هایی خواهد شد که در بررسی اولیه دارای بازدهی حداقل 30% باشد.

گستره همکاری

 • همکاری با واحدهای پژوهشی مؤسسات عالی آموزشی.
 • همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی.
 • همکاری با پژوهشگران منفرد و محققین عرصه علم و تولید.
 • همکاری با مبتکرین و مخترعین و فناوران و صاحبان ایده.
 • همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دربخش پژوهش و فناوری

partnership-copy

فرم‌ها

پرسشنامه‌ها

پرسشنامه طرح
پرسشنامه دانش بنیان
پرسشنامه سرمایه در گردش

ضمانت نامه‌ها

 • صدور ضمانت نامه برای طرح‌های پژوهشی صورت می‌گیرد.
 • سقف ضمانت نامه تا مبلغ 000/000/500 ریال می‌باشد.
 • 120% مبلغ ضمانت نامه چک و سفته دریافت می‌شود.
 • 10% مبلغ ضمانت نامه به عنوان پیش پرداخت.
 • کارمزد (مبلغ بسیار ناچیز) دریافت می‌شود.
 • ارزش افزوده نیز به ضمانت نامه تعلق می‌گیرد.

امتیاز :
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (بدون نظر)
Loading...
به اشتراک بگذارید :

مشاوره رایگان آنلاین

با ما راحت باشید. هر سوال و درخواستی دارید تماس بگیرید. مشاوران ما به صورت رایگان به شما خدمت رسانی مینمایند.


سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید. شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714517 تماس بگیرید.