مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

تاریخچه و شرح وظایف

تاریخچه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

‌۱۳۵۴: معاونت نظارت بر امور دانشگاهها در سازمان سنجش
۱۳۶۱: دفتر نظارت و سنجش آموزش در حوزه معاونت آموزشی
۱۳۶۶: تشکیل شورای نظارت
۱۳۷۰: دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی
۱۳۷۳: ستاد نظارت و ارزیابی
۱۳۸۶: شورای نظارت و ارزیابی
۱۳۹۱: مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی
graduate_bars

شرح وظایف مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

 • آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان جهت انجام ارزیابی درونی «خودارزیابی» و انجام امور ارزیابی بیرونی
 • برنامه ریزی و هماهنگی هیات های نظارت و ارزیابی استانی در جهت انجام ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
 • انجام امور مطالعاتی و پژوهشی در خصوص انجام نظارت و ارزیابی راه‌های ارتقاء کیفیت آموزش عالی
 • تدوین معیارها و شاخص‌ها و استانداردهای نظام علم و فناوری بر اساس اسناد بالادستی
 • نیازسنجی و تأمین هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از طریق اعطای بورس، هیات علمی طرح سربازی و استخدام پیمانی
 • پایش و ارزیابی شاخصهای نیل به اهداف سند چشم انداز در جهت کسب جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه
 • تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و انجام امور اجرایی به منظور ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت‌ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی ربط
 • تعیین اصول و عوامل نظارت و ارزیابی در نظام آموزش عالی اعم از اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی
 • تعیین رویه‌های نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی فناوری و انجام امور اجرایی مربوط به آنها
 • انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه نظارت و ارزیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، اجرایی و کاربست آنها
 • تعیین میزان موفقیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در اجرای برنامه‌ها از طریق انجام نظارت و ارزیابی مستمر و ارائه گزارش‌های تخصصی به مقام عالی وزارت
 • ارزیابی فعالیت‌های مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و ارائه گزارش به واحدهای ذی ربط وزارت
 • ایجاد پایگاه‌های اطلاع رسانی در زمینه عملکرد امور پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و فناوری کشور
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخص‌های مورد عمل در وزارت و ارائه پیشنهادهای لازم
 • همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارتخانه
 • اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم
 • احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آن‌ها و ارائه به شورای تحول اداری وزارت
 • همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری وزارت به منظور تعیین و تأیید امتیازات
 • بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آن‌ها براساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری
 • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارتخانه و تهیه گزارشهای تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به وزیر و معاونت‌های ذی ربط نهاد ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در وزارتخانه و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

success-ranking-psd52883

فرآیندهای مرکز

استخدام عضو هیات علمی پیمانی
فرآیند جذب هیات علمی با استفاده از قانون نحوه تامین هیات علمی (طرح سربازی)
فرآیندهای مرکز نظارت و ارزیابی – گروه تامین هیات علمی (شماتیک)
نحوه استخدام پیمانی و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی
نحوه استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نحوه انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمی
نحوه تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نحوه تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

فرم‌های مرکز

فرم درخواست بررسی صلاحیت عمومی
فرم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرم درخواست ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز مربی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی
مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز مربی اعضای هیات علمی غیردولتی – غیرانتفاعی

فرم‌های طرح سربازی

فرم اطلاعات گروه آموزشی متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازی
فرم اطلاعات گروه پژوهشی متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازی
فرم تعهدنامه مربوط به متقاضیان استفاده از قانون نحوه قانون هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
فرم صدور گواهی اتمام دوره ضرورت مشمولین فوق لیسانس و دکتری
فرم گزینش استاد مخصوص داوطلبان استخدام اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.