داخلی سازی کاتالیست پتروشیمی
از مجموع ۸۵ کاتالیست پتروشیمی، ۲۲ کاتالیست داخلی سازی شده و ۱۴ مورد در دست اقدام است که در این راستا شرکت پتروشیمی آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان
شهریور 20, 1400