دکتر شاوردی در رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند از انعقاد ۶۵ میلیارد ریال قرارداد فناورانه بین نیروی انتظامی و شرکت های دانش بنیان، خبر
شهریور 3, 1400