توسعه تجهیزات حوزه زیستی
یک شرکت دانش بنیان حوزه تجهیزات زیستی موفق به توسعه تجهیزات و روش های نوآورانه آزمایشگاه های تحقیقاتی در داخل کشور برای اولین بار
خرداد 17, 1400