در جلسه روسای وزارت علوم بر همکاری بین مراکز دانشگاهی با پارک های علم و فناوری و استفاده از امکانات و ظرفیت ها و آماده سازی آن ها، تعاملات و ... تاکید
اسفند 24, 1399