تسهیل روند تبدیل از مسئولیت محدود به سهامی دانش بنیان ها
دلیری به منظور کمک به حضور شرکت های دانش بنیان در بورس از راحت تر شدن تبدیل دانش بنیان مسئولیت محدود به سهامی خبر داد و صحبت های متعددی انجام
مهر 10, 1398
رییس پارک علم و فناوری مرکزی با تقدر از صندوق نوآوری و شکوفایی از فرصت شرکت‌های دانش‌بنیان و جبران تحریم ها و ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان سخن
شهریور 27, 1398