تجاری سازی محصولات دانش بنیان
ارزیابی امکان تجاری سازی محصولات دانش بنیان در حوزه سلامت با کشور پاکستان یکی از موارد گفت و گو در جلسه یکشنبه های صادراتی چهاردهم شهریور
شهریور 15, 1400