مدیران عامل غول های تکنولوژی آمریکا در خصوص استفاده از نفوذشان علیه رقیبان به ادای توضیح در برابر کمیته ضد انحصارطلبی کنگره آمریکا می
مرداد 9, 1399