در این قسمت، از بین شرکت های دانش بنیان به بررسی شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو و کالا یا خدمت نوپا نوع دو می پردازیم و نحوه دریافت تاییدیه را بررسی می
خرداد 13, 1398
در این بخش با حوزه نرم و هویت ساز و شرکت دانش بنیان نرم و هویت ساز آشنا می شویم و نحوه دریافت تاییدیه دانش بنیان را بررسی می
فروردین 29, 1396
به تازگی شرکت های دانش بنیان نوپا به دو دسته ی دانش بنیان نوپا نوع یک و دانش بنیان نوپا نوع دو تقسیم شده
مهر 3, 1395
آشنایی با شرکت دانش بنیان فرایندی و خدماتی و نحوه اخذ مجوز دانش بنیان شرکت فرایندی و خدماتی برای شرکت ها و موسسات در این بخش آورده شده
مهر 3, 1395
در این بخش با شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو و نحوه دریافت تاییدیه دانش بنیان صنعتی آشنا می شویم و جزئیات آن را در می
مهر 3, 1395
معیارهای ارزیابی شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک و نحوه اخذ گواهینامه دانش بنیان تولیدی نوع یک و پیوستن به جمع شرکت های دانش بنیان در این قسمت آمده
مهر 3, 1395
فعالیت شرکت دانش بنیان تجاری سازی و نحوه اخذ گواهینامه دانش بنیان تجاری سازی توسط شرکت های دانش بنیان و آشنایی با دانش بنیان تجاری سازی در این قسمت آمده
مهر 3, 1395